اس ام اس رمانتیک عاشقانه

اس ام اس رمانتیک عاشقانه

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن میگویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

پشت تلفن مرا جوابم کردی / گفتی به سلامت و خرابم کردی

یک مرتبه من تمامِ قد لرزیدم / آن دم که مرا شما خطابم کردی

بغضی به نواحی ی گلویم چرخید / وقتی که غریبه ای حسابم کردی

گفتم که دلیل رفتنت آخر چیست / گفتی که خداحافظ و آبم کردی

یک لحظه صدای بوق ممتد آمد / گفتم که الو ولی جوابم کردی . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages