اس ام اس ايام محرم

اس ام اس ايام محرم

کاروان می آیدازشهردمشق

ازسرخاک شه سلطان عشق

کاروان باخودرباب آورده است

بهراصغرشیروآب آورده است

کاروان آمدولی اکبر نداشت

ام لیلی شبه پیغمبرنداشت

کاروان آمدولی شاهی نبود

بربنی هاشم دگرماهی نبود

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

نام من سرباز کوی عترت است دوره آموزشی ام هییت است .

پـادگـانم چـادری شـد وصـله دار سر درش عکس علی با ذوالفقار .

ارتش حیـدر محـل خدمتم بهر جانبازی پی هر فرصتم .

نقش سردوشی من یا فاطمه است قمقمه ام پر ز آب علقمه است .

رنـگ پیراهـن نه رنـگ خاکـی است زینب آن را دوخته پس مشکی است

. اسـم رمز حمله ام یاس علـی افسر مافوقم عباس علی (ع)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید نزدیکترین راه به الله حسین است . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages