اقا زنگیدم به خونه دوستم (این یکی

اقا زنگیدم به خونه دوستم (این یکی دوستم با داداشش دوقلو ان تقریبا صداهاشون یکیه) بعد داداشش گوشی رو برمی داره ما هم از همه جا بیخبر شروع کردیم فحش های سانسوری دادن بعد داداشش گفت من ریحانه نیستم داداششم ماهم عین خولا گفتیم خر خودتی من که میدونم خوده ریحانه ای*__#

اقا این بحث ادامه پیدا کرد تا وقتی گوشی رو قطع کردم وقانع شدما مدیونی اگه فکر کنی تا دوهفته خونشون نزنگیدم و داداشش هرموقع منو میبینه میخنده ها

Source: 
فورجک