ما یه هم اتاقی داریم روزا میخوابه

ما یه هم اتاقی داریم روزا میخوابه وپی علافیه شبا دوازده شب به بعدمیشینه تازه درس بخونه.مام هرچی میگیم با به موقع درس بخون توگوشش نمیره حالا دیشب اون یکی هم اتاقیم بهش گفت اگه بری درس بخونی درو روت قفل میکنم که تاصبح توسالن بمونی اینم جدی نگرفته.بعدنگوواقعادرو روش قفل کرده اینم تاصبح مونده تو راهرو.هرکی میومده نصف شب بره اینومیدیده اولش زهرترک میشده بعد میمونده که این موقع شب توراهروچه میکنه...

Source: 
فورجک