گاهی عشق همانند پیچکی به دورت می

گاهی عشق همانند پیچکی به دورت می پیچد و تو محو زیبایی و گلهایش می شوی

ولی پاییز را فراموش میکنی

باد سرد پاییزی می وزد و پیچک به دورت خشک میشود

تو میمانی و پیچکی خشک و خاطرات زیبایی گلهایش

تکان نمی خوری مبادا پیچک خشک فرو بریزد

بهار می آید پیچک دوباره جوانه میزند

این بار دور عشق جدید

و این مرگ توست آرام تدریجی دردناک تلخ تلخ تلخ....

Source: 
فورجک