نام من سرباز کوي عترت است

نام من سرباز کوي عترت است،

دوره آموزشي ام هيئت است.

پــادگــانم چــادري شــد وصــله دار،

سر درش عکس علي با ذوالفقار.

ارتش حيــدر محــل خدمتم،

بهر جانبازي پي هر فرصتم.

نقش سردوشي من يا فاطمه است،

قمقمه ام پر ز آب علقمه است.

رنــگ پيراهــن نه رنــگ خاکــي است،

ينب آن را دوخته پس مشکي است.

اسـم رمز حمله ام ياس علــي،

افسر مافوقم عباس علي (ع)

Source: 
بیتوته